Credits, Permissions

Giúp Hacc tăng thứ hạng phổ biến bằng một share nha mn!

 

 

Được rồi, từ 26/9/2018 tất cả các trang credit và permission re-trans mà Hắc ám chi các xin được từ các nhóm scans sẽ được đặt trực tiếp trong mục lục của từng truyện, vui lòng kiểm tra mục lục trước khi bạn có thắc mắc

 

Well, from 26/9/2018 all of the credits and permissions to re-translate that @hacamchicac had had from the scanlation group will be placed directly in the contents of each series, please check the contents before you have questions

Sorry the scanlation group if someone annoys you guys about this problem!!

Giúp Hacc tăng thứ hạng phổ biến bằng một share nha mn!