13 comments

  • Hong Nguyen

    Làm dẫy rầu ai chịu nỗi trời. Cảm ơn nhóm

  • Hủ nữ ăn cả nam lẫn nữ

    Đoạn cuối vợ ngất con khóc, cũng quá là khổ aj công rồi . Truyện hay quá mơn nhóm dịch nhiều

  • ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Leave a Reply

Your email address will not be published.